Bul
App Store Google Play

Diyetkolik'i telefonunda kullan

sitede bul

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu mesafeli hizmet sözleşmesi (“Sözleşme”), Hizmet Alan’ın Sağlayıcı tarafından www.diyetkolik.com adresinden erişilebilen Diyetkolik web sitesi ve Diyetkolik mobil uygulaması üzerinden sunulan Konulu Webinar hizmetinin ifası ile ilgili olarak, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ("Yönetmelik”) gereği tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

Hizmet Alan, oluşturduğu hizmet talebinde yer alan hizmetin temel nitelikleri, bedeli, bedelin ödenme şekli, ifa koşulları ve ifaya konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, ön bilgileri ve hizmetin detaylarını elektronik ortamda teyit ettiğini, işbu Sözleşme’yi okuduğunu, şartlarını kabul ettiğini ve sonrasında hizmet talebini onayladığını kabul ve beyan eder.

İşbu Sözleşme’yi kabul etmekle Hizmet Alan, Sözleşme konusu hizmeti almayı onayladığı takdirde hizmet bedeli ve varsa vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

1. TARAFLAR

1.1. SAĞLAYICI

Unvanı: PCI Yazılım Danışmanlık ve Organizasyon Ltd. Şti.

Adresi: Evliya Çelebi Mah. Sadi Konuralp IKSV Vakfı Apt. No:5/2 Beyoğlu, İstanbul

Telefon: 0850 33 34938

E-posta: [email protected]

Mersis No: 0723007106900016

1.2. HİZMET ALAN

Adı/Soyadı/Unvanı:

Adresi:

Telefon:

E-posta:

Sağlayıcı ve Hizmet Alan ayrı ayrı Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılacaktır.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu, Sözleşme’de temel özellikleri, bedeli, ödeme şekli ve ifa koşulları belirtilen hizmet ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu Sözleşme 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir.

3. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞÜ

İşbu Sözleşme Hizmet Alan’ın Ön Bilgilendirme Formu’nda yer alan bilgileri okuduğunu teyit etmesinin ardından Diyetkolik web sitesi veya Diyetkolik mobil uygulaması üzerinden hizmet talebini onaylaması ile yürürlüğe girmiştir. Ön Bilgilendirme Formu ve işbu Sözleşme’nin bir kopyası Hizmet Alan’ın Diyetkolik sisteminde kayıtlı e-posta adresine gönderiecektir.

4. SÖZLEŞME KONUSU HİZMET ve HİZMETE AİT ÖDEME BİLGİLERİ

Sözleşme konusu hizmetin temel özellikleri Diyetkolik web sitesi veya Diyetkolik mobil uygulamasında yer almaktadır. Aşağıda belirtilen bedel onaylanan hizmet talebinde yer alan hizmete ilişkin bedeldir. Taraflar arasında kararlaştırılan bedel ve hizmete ilişkin taahhütler aksi Taraflarca kararlaştırılıncaya kadar geçerli kalacaktır. Süreli olarak ilan edilen standart bedeller ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Hizmet Türü: Webinar

Hizmetin Açıklaması: Konulu Webinar Katılımı

Adedi: 1

Peşin Satış Fiyatı (KDV dâhil): TL

Taksitli Satış Fiyatı (KDV dahil): Uygulanmamaktadır.

İndirim Tutarı:

Hizmet Toplam Tutarı (KDV dahil): TL

Ödeme Şekli: Kredi Kartı

Sipariş Tarihi:

Hizmetin İfa Tarihi ve Saati: ,

Fatura Adresi:

Hizmet Alan, kredi kartına taksitle yapılan alışverişlerde ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve Hizmet Alan arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bankalar ve finansman kuruluşları gibi kredi kartı, taksit kart vb. veren kuruluşlarca sağlanan vadeli/taksitli ödeme imkanları bir kredi ve/veya doğrudan anılan kuruluşça sağlanmış taksitli ödeme imkanıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve Sağlayıcı’nın bedelini tamamen tahsil ettiği hizmetlerin satışları işbu Sözleşme'nin Tarafları yönünden taksitli satış sayılmaz, peşin satıştır.

5. HİZMETİN İFASI

Hizmet konusunu teşkil eden Konulu Webinar’a erişim, en geç 2 gün içerisinde Hizmet Alan’ın Sağlayıcı nezdinde kayıtlı e-posta adresine gönderilecek link üzerinden sağlanacak olup, Sağlayıcı tarafından Hizmet Alan’a gönderilen şifrenin girilmesi ile webinara katılım sağlanabilecektir.

6. GENEL HÜKÜMLER

6.1. Hizmet Alan, Konulu Webinar’a ilişkin olarak Diyetkolik web sitesi veya Diyetkolik mobil uygulaması üzerinden Sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile hizmetin ifa koşulları ve ifaya konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, gerekli görmesi halinde sözlü olarak Sağlayıcı ve çalışanları ile görüştüğünü, ön bilgileri ve hizmetin detaylarını elektronik ortamda teyit ettiğini, ve sonrasında hizmet talebini onayladığını kabul ve taahhüt eder.

6.2. Hizmet Alan, işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit etmekle, Sözleşme konusu hizmetin özellikleri ve satışa ilişkin koşulları ile ilgili tüm bilgileri okuduğunu ve anladığını, bu hizmetin satın alınması için gerekli onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3. Hizmet için siparişin oluşturulmasından sonra, Hizmet Alan'a ait kredi kartının Sağlayıcı’ya atfedilemeyen bir sebeple yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu hizmet bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Sağlayıcı'ya ödenmemesi halinde, Hizmet Alan, Sağlayıcı’nın yapacağı sözlü ve/veya yazılı bildirime istinaden ödemeyi derhal ve her hâlükârda hizmetin ifasından önceki bir tarihte aynı ödeme yöntemiyle gerçekleştirmeyi kabul eder. Hizmet Alan, ödemeyi yapmamanın Konulu Webinar’a katılımını engelleyeceğini ve oluşturulan hizmet talebinin iptali ile sonuçlanacağını bildiğini kabul ve taahhüt eder. İlgili banka ve/veya finans kuruluşunun hizmet bedelini Sağlayıcı’ya ödememesi hizmetin ifa tarihinden ileriki bir tarihte gerçekleşirse, Hizmet Alan ilgili webinara katılım gösterip göstermemesinden bağımsız olarak hizmet bedelini Sağlayıcı’nın yapacağı sözlü ve/veya yazılı bildirime istinaden 3 gün içerisinde aynı ödeme yöntemiyle Sağlayıcı’ya ödemek zorunda olacaktır.

6.4. Sağlayıcı’nın hizmeti anında ifa edilen hizmetlerden olup teslimat gerektirmemektedir. Söz konusu hizmet, Yönetmelik’in 15. maddesi kapsamında aksi kararlaştırılmadıkça Hizmet Alan tarafından tüketici sıfatıyla Cayma Hakkının kullanılmayacağı hizmet türlerindendir. Açıklanan nedenlerle Yönetmelik kapsamında cayma hakkına ilişkin olarak yer alan hükümler işbu Sözleşme kapsamı dışındadır.

6.5. Hizmetin ifasında gecikme yaşanması halinde Hizmet Alan, Sağlayıcı’ya aynı nitelikte ve başka bir tarihte gerçekleşecek bir hizmete katılımının sağlanması dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere hiçbir talepte bulunamayacaktır.

6.6. Sağlayıcı çeşitli sebeplerle Konulu Webinar’ı iptal edebilir veya tarihini değiştirebilir. Bu durumda uygulanacak prosedürü Sağlayıcı belirler ve duyurur. Konulu Webinar’ın iptal edilip edilmediği ile tarihi değiştirilmiş etkinliğin yeni tarihi ve saati konularında yapılan duyurulardan bilgi sahibi olma sorumluluğu Hizmet Alan’a aittir. Etkinliğin Sağlayıcı tarafından iptal edilmesi halinde hizmet bedeli 10 gün içerisinde ödemenin yapılmış olduğu kredi kartına iade edilir. İade ödemenin Hizmet Alan’ın kredi kartına yansıma süresi, kredi kartını düzenleyen bankanın prosedür ve süreçlerine bağlıdır. Ücret iade tutarları, hizmet bedeli ile sınırlı olup, sair başkaca bir bedelin talebi mümkün değildir.

6.7. Hizmet Alan, Konulu Webinar’ın başlamasından 24 saat öncesine kadar hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin hizmetin iptalini Diyetkolik web sitesi veya Diyetkolik mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirerek Sözleşme’yi iptal edebilir. Hizmet Alan’ın yukarıda açıklandığı şekilde siparişi iptal etmesi halinde hizmet bedelinin tamamı 10 gün içerisinde ödemenin yapılmış olduğu kredi kartına iade edilir. İade ödemenin Hizmet Alan’ın kredi kartına yansıma süresi, kredi kartını düzenleyen bankanın prosedür ve süreçlerine bağlıdır. Hizmet Alan, Konulu Webinar’ın başlamasına son 24 saat kala hizmetin iptalini Diyetkolik web sitesi veya Diyetkolik mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirerek Sözleşme’yi iptal ederse ( Konulu Webinar’ın Sağlayıcı tarafından iptal edilmesi haricinde), hizmet ücret iadesi yapılmaz.

7. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

7.1. Konulu Webinar’da sağlanacak bilgiler hariç olmak üzere, Taraflar’dan herhangi biri tarafından diğer Taraf’a işbu Sözleşme kapsamında ifşa edilen iş, metot, know-how, yöntem, ilerleme, uygulama, marka, telif hakkı, yenilik, ticari, hukuki, teknik, mali bilgi dâhil her türlü bilgi ile Taraflar’dan herhangi biri tarafından Sözleşme çerçevesinde diğer Taraf hakkında edindiği her türlü ticari sır ve/veya özel nitelikteki bilgiler ve/veya istatistiki bilgiler ve/veya ticari sonuçlar ve/veya aralarındaki sözleşmeler ve her türlü yazılı ve sözlü bilgi akışı gizli bilgi (“Gizli Bilgi”) olarak kabul edilir.

7.2. Taraflar, Sözleşme’nin icrası sırasında birbirlerine ilişkin olarak her ne suretle olursa olsun edindikleri Gizli Bilgileri Sözleşme’nin sona ermesinden veya feshinden sonra dahi süresiz olarak korumakla yükümlüdür.

7.3. Taraflar’ın birbirlerine ifşa ettiği materyaller ve bilgiler, aşağıda yer alan hususlar doğrultusunda Gizli Bilgi olarak kabul edilmeyecektir:

  • İfşa edildiği sırada halihazırda kamunun bilgisinde olan veya bilgiyi alan Taraf’ın işbu Sözleşme’yi ihlali söz konusu olmaksızın bilginin başka bir yolla kamu tarafından bilinir hale gelmesi;
  • Bilgiyi ifşa eden Tarafça bilgiyi alan Taraf’a ifşa öncesinde bilgiyi alan Taraf’ın halihazırda bildiği bilgiler;
  • Bilgiyi alan Taraf’ın bilgiyi ifşa eden Taraf dışında bir kaynaktan edindiği ve bilgiyi ifşa eden Taraf’a karşı gizlilik yükümlülüğünü ihlal etmeksizin edindiği bilgiler;
  • İfşa eden Taraf’ın yazılı onay ile kamuya açıklanmasına izin verdiği bilgiler; veya
  • Herhangi bir yasal düzenleme, mahkeme veya resmi kurum emir, talep ve kararı çerçevesinde söz konusu mahkeme veya resmi kuruma yapılan ifşalar.

7.4. Sağlayıcı internet sitesinde yer alan Gizlilik Politikası, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Bilgilendirmesi başlıklı belgeler işbu Sözleşme’nin eki niteliğinde olup burada düzenlenmeyen hususlarda ilgili belgelerde yer alan hükümler uygulanacaktır.

7.5. Sözleşme kapsamındaki ticari elektronik iletiler, Hizmet Alan’ın önceden onayı alınmak kaydıyla gönderilebilir. Bu onayın, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilmesi mümkün olduğundan, sözleşme kapsamında ticari elektronik ileti gönderilmesini Hizmet Alan istemezse, “elektronik ileti gönderilmesi” bölümündeki onay işaretini kaldırması gerekecektir. Ayrıca, Hizmet Alan dilediği zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilme hakkına da sahiptir. Buna karşın, Hizmet Alan ile iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerini vermesi hâlinde, temin edilen hizmetlere ilişkin değişikliklere ve/veya kullanıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmayacaktır. Ayrıca, hizmetin sağlanması sırasında, bu tür haberleşmenin yapılacağına dair Hizmet Alan bilgilendirilerek ve Hizmet Alan’a reddetme imkânı sağlanarak iletişim bilgilerinin edinilmiş olması hâlinde, önceden Hizmet Alan’ın izni alınmaksızın aynı veya benzer hizmetlerle ilgili pazarlama, tanıtım ve/veya değişiklik hizmetleri için haberleşme yapılabilmesi de mümkündür. Bununla birlikte, bu tür haberleşme yapılmasını reddetme ve bu kapsamda verdiğiniz izinleri geri alma hakkı saklıdır ve bu talebinin Sağlayıcı’ya her türlü yolla iletilmesi yeterlidir.

8. YETKİLİ MAHKEME

8.1. Hizmet Alan, şikayet, itiraz ve uyuşmazlık konusundaki başvurularını, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Hizmet Alan’ın yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne yapabilir. Bundan bağımsız olarak Sözleşme’den veya işbu Sözleşme’ye ilişkin olarak ortaya çıkabilecek söz konusu değerin üzerindeki her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

9. DİĞER HÜKÜMLER

9.1. Hizmet talebinin onaylanması aşamasında ve ödeme bilgilerinin girilmesinden önce, Hizmet Alan tarafından ödenecek toplam bedel de dâhil olmak üzere, Sözleşme’nin tüm şartları Hizmet Alan tarafından açıkça görülmektedir. Dolayısı ile hizmeti satın alarak ve hizmet talebini onaylayarak, işbu Sözleşme hükümlerini aynen kabul etmiş sayılacağınızı yineler, hizmet talebini onaylamadan önce tüm Sözleşme hükümlerini dikkatlice incelemeniz gerektiğini bir kez daha hatırlatırız.

9.2. Hizmet Alan işbu Sözleşme’de ve ayrılmaz parçasını oluşturan Ön Bilgilendirme Formu’nda yazılı tüm hususları, koşulları ve açıklamaları okuduğunu, hizmet koşullarının ve sair tüm ön bilgileri aldığını, incelediğini ve tamamını kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu sözleşme tarihinde düzenlenmiştir.

Sağlayıcı :

PCI Yazılım Danışmanlık ve Organizasyon Ltd. Şti.

Hizmet Alan :

Reklamsız Kullan