Bul
App Store Google Play

Diyetkolik'i telefonunda kullan

sitede bul

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

İşbu ön bilgilendirme formunun konusu, Hizmet Alan’ın Sağlayıcı tarafından www.diyetkolik.com adresinden erişilebilen Diyetkolik web sitesi ve Diyetkolik mobil uygulaması üzerinden sunulan Konulu Webinar hizmetinin satın alınması ve ifası ile ilgili olarak, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (" Yönetmelik”) gereği tarafların hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirilmesidir.

Hizmet Alan, oluşturduğu hizmet talebinde yer alan hizmetin temel nitelikleri, bedeli, bedelin ödenme şekli, ifa koşulları ve ifaya konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, ön bilgileri ve hizmetin detaylarını elektronik ortamda teyit ettiğini, işbu Form’u okuduğunu, şartlarını kabul ettiğini ve sonrasında mesafeli hizmet sözleşmesini kabul ederek hizmet talebini onayladığını kabul ve beyan eder.

İşbu Form’u kabul etmekle Hizmet Alan, Form konusu hizmeti onayladığı takdirde hizmet bedeli ve varsa vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

1. TARAFLAR

1.1. SAĞLAYICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Unvanı: PCI Yazılım Danışmanlık ve Organizasyon Ltd. Şti.

Adresi: Evliya Çelebi Mah. Sadi Konuralp IKSV Vakfı Apt. No: 5/2 Beyoğlu, İstanbul

Telefon: 0850 33 34938

E-posta: [email protected]

Mersis No: 0723007106900016

1.2. HİZMET ALANA İLİŞKİN BİLGİLER

Adı/Soyadı/Unvanı:

Adresi:

Telefon:

E-posta:

Sağlayıcı ve Hizmet Alan ayrı ayrı Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılacaktır.

2. SÖZLEŞME KONUSU HİZMET ve HİZMETE AİT ÖDEME BİLGİLERİ

Sözleşme konusu hizmetin temel özellikleri Diyetkolik web sitesi veya Diyetkolik mobil uygulamasında yer almaktadır. Aşağıda belirtilen bedel onaylanan hizmet talebinde yer alan hizmete ilişkin bedeldir. Taraflar arasında kararlaştırılan bedel ve hizmete ilişkin taahhütler aksi Taraflarca kararlaştırılıncaya kadar geçerli kalacaktır.

Hizmet Türü: Webinar

Hizmetin Açıklaması:

Adedi: 1

Peşin Satış Fiyatı (KDV dâhil): TL

Taksitli Satış Fiyatı (KDV dahil): Uygulanmamaktadır.

İndirim Tutarı:

Hizmet Toplam Tutarı (KDV dahil): TL

Ödeme Şekli: Kredi Kartı

Sipariş Tarihi:

Hizmetin İfa Tarihi ve Saati: ,

Hizmet Alan, kredi kartına taksitle yapılan alışverişlerde ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve Hizmet Alan arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bankalar ve finansman kuruluşları gibi kredi kartı, taksit kart vb. veren kuruluşlarca sağlanan vadeli/taksitli ödeme imkanları bir kredi ve/veya doğrudan anılan kuruluşça sağlanmış taksitli ödeme imkanıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve Sağlayıcı’nın bedelini tamamen tahsil ettiği hizmetlerin satışları işbu Form’un Tarafları yönünden taksitli satış sayılmaz, peşin satıştır.

3. HİZMETİN İFASI

Hizmet konusunu teşkil eden Konulu Webinar’a erişim, en geç 2 gün içerisinde Hizmet Alan’ın Sağlayıcı nezdinde kayıtlı e-posta adresine gönderilecek link üzerinden sağlanacak olup, Sağlayıcı tarafından Hizmet Alan’a gönderilen şifrenin girilmesi ile webinara katılım sağlanabilecektir.

4. FATURA BİLGİLERİ

Adı/Soyadı:

Adres:

T.C. Kimlik No./Vergi No:

Telefon:

E-posta:

Madde 1’de belirtilen Hizmet Alan ve Madde 4’te belirtilen Fatura Bilgileri aynı kişiye ait ve/veya farklı kişilere ait olabilir. Farklı kişilere ait olması durumunda verilen ve onaylanan tüm bilgilerden ve bu bilgilerin doğruluğundan Hizmet Alan sorumludur.

5. GENEL HÜKÜMLER

5.1. Hizmet Alan, Konulu Webinar’a ilişkin olarak Diyetkolik web sitesi veya Diyetkolik mobil uygulaması üzerinden Form konusu hizmetin temel nitelikleri, bedeli ve ödeme şekli ile hizmetin ifa koşulları ve ifaya konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, ön bilgiler ve hizmetin detaylarına ilişkin olarak elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini, ve sonrasında hizmet talebini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Hizmet Alan, işbu Form’u yazılı olarak teyit etmekle, mesafeli sözleşmenin akdinden önce, Sağlayıcı tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, talep edilen hizmete ilişkin temel özellikler, hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve hizmetin ifasına ilişkin bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

5.2. Sağlayıcı, Hizmetin eksiksiz ve hizmet talebinde belirtilen niteliklere uygun ifa edilmesini organize etmekten sorumludur.

5.3. Hizmet Alan’ın sisteme üye olurken beyan ettiği e-posta adresine gönderilen onay postası resmi fatura niteliği taşımamakta olup yalnız bilgilendirme amacı taşımaktadır. Sağlayıcı hizmete ilişkin ilgili faturayı Hizmet Alan’ın kayıt yaparken bildirdiği e-posta adresine ayrıca gönderir. Hizmet Alan’ın üye olurken beyan ettiği e-posta adresi yoluyla Hizmet Alan’a gönderilen bu faturanın gönderilmesi sonrasında, Hizmet Alan, bundan böyle faturanın kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunmayacağını peşinen kabul eder.

5.4. Sağlayıcı’nın hizmeti anında ifa edilen hizmetlerden olup teslimat gerektirmemektedir. Söz konusu hizmet, Yönetmelik’in 15. maddesi kapsamında aksi kararlaştırılmadıkça Hizmet Alan tarafından tüketici sıfatıyla Cayma Hakkının kullanılmayacağı hizmet türlerindendir. Açıklanan nedenlerle Yönetmelik kapsamında cayma hakkına ilişkin olarak yer alan hükümler işbu Form kapsamı dışındadır.

5.5. Hizmete ilişkin ödeme yalnızca kredi kartı ile gerçekleştirebilecektir. Sipariş konusu hizmetin ifası için mesafeli satış sözleşmesinin elektronik ortamda Hizmet Alan tarafından onaylanmış ve hizmet bedelinin Hizmet Alan tarafından kredi kartı ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Sağlayıcı hizmetin ifası yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilecektir. Hizmet Alan, hizmet bedelini ödemekle, Diyetkolik web sitesi veya Diyetkolik mobil uygulamasında yayınlanan işbu Form’u ve mesafeli satış sözleşmesini okumuş ve onaylamış sayılacağını peşinen kabul eder.

5.6. Hizmet için siparişin oluşturulmasından sonra, Hizmet Alan'a ait kredi kartının Sağlayıcı’ya atfedilemeyen bir sebeple yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu hizmet bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Sağlayıcı'ya ödenmemesi halinde, Hizmet Alan, Sağlayıcı’nın yapacağı sözlü ve/veya yazılı bildirime istinaden ödemeyi derhal ve her hâlükârda hizmetin ifasından önceki bir tarihte aynı ödeme yöntemiyle gerçekleştirmeyi kabul eder. Hizmet Alan, ödemeyi yapmamanın Konulu Webinar’a katılımını engelleyeceğini ve oluşturulan hizmet talebinin iptali ile sonuçlanacağını bildiğini kabul ve taahhüt eder. İlgili banka ve/veya finans kuruluşunun hizmet bedelini Sağlayıcı’ya ödememesi hizmetin ifa tarihinden ileriki bir tarihte gerçekleşirse, Hizmet Alan ilgili webinara katılım gösterip göstermemesinden bağımsız olarak hizmet bedelini Sağlayıcı’nın yapacağı sözlü ve/veya yazılı bildirime istinaden 3 gün içerisinde aynı ödeme yöntemiyle Sağlayıcı’ya ödemek zorunda olacaktır.

5.7. Hizmetin ifasında gecikme yaşanması halinde Hizmet Alan, Sağlayıcı’ya aynı nitelikte ve başka bir tarihte gerçekleşecek bir hizmete katılımının sağlanması dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere hiçbir talepte bulunamayacaktır.

5.8. Sağlayıcı, çeşitli sebeplerle Konulu Webinar’ı iptal edebilir veya tarihini değiştirebilir. Bu durumda uygulanacak prosedürü Sağlayıcı belirler ve duyurur. Konulu Webinar’ın iptal edilip edilmediği ile tarihi değiştirilmiş etkinliğin yeni tarihi ve saati konularında yapılan duyurulardan bilgi sahibi olma sorumluluğu Hizmet Alan’a aittir. Etkinliğin Sağlayıcı tarafından iptal edilmesi halinde hizmet bedeli 10 gün içerisinde ödemenin yapılmış olduğu kredi kartına iade edilir. İade ödemenin Hizmet Alan’ın kredi kartına yansıma süresi, kredi kartını düzenleyen bankanın prosedür ve süreçlerine bağlıdır. Ücret iade tutarları, hizmet bedeli ile sınırlı olup, sair başkaca bir bedelin talebi mümkün değildir

5.9. Hizmet Alan, Konulu Webinar’ın başlamasından 24 saat öncesine kadar hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin hizmetin iptalini Diyetkolik web sitesi veya Diyetkolik mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirerek Sözleşme’yi iptal edebilir. Hizmet Alan’ın yukarıda açıklandığı şekilde siparişi iptal etmesi halinde hizmet bedelinin tamamı 10 gün içerisinde ödemenin yapılmış olduğu kredi kartına iade edilir. İade ödemenin Hizmet Alan’ın kredi kartına yansıma süresi, kredi kartını düzenleyen bankanın prosedür ve süreçlerine bağlıdır. Hizmet Alan, Konulu Webinar’ın başlamasına son 24 saat kala hizmetin iptalini Diyetkolik web sitesi veya Diyetkolik mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirerek Sözleşme’yi iptal ederse ( Konulu Webinar’ın Sağlayıcı tarafından iptal edilmesi haricinde), hizmet ücret iadesi yapılmaz.

6. YETKİLİ MAHKEME

6.1. Hizmet Alan, şikayet, itiraz ve uyuşmazlık konusundaki başvurularını, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Hizmet Alan’ın yerleşim yerindeki Tüketici Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne yapabilir. Bundan bağımsız olarak işbu Form’a ve mesafeli hizmet sözleşmesine ilişkin olarak ortaya çıkabilecek söz konusu değerin üzerindeki her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

7. DİĞER HÜKÜMLER

7.1. İşbu Form’da yer alan bilgiler iyi niyet ilkeleri çerçevesinde 18 yaşından küçük, ayırtım gücünden yoksun veya 18 yaşından büyük ancak kısıtlı bireyleri korumak amacıyla ticari amaçlarla verilmektedir.

7.2. İşbu Form elektronik ortamda Hizmet Alan tarafından okunarak kabul edildikten sonra mesafeli hizmet sözleşmesinin doldurulması aşamasına geçilecektir.

İşbu Form’da belirtilen ön bilgileri edindiğimi teyit ederim.

Tarih:

Sağlayıcı :

PCI Yazılım Danışmanlık ve Organizasyon Ltd. Şti.

Hizmet Alan :

Reklamsız Kullan