Bul
App Store Google Play

Diyetkolik'i telefonunda kullan

sitede bul

Webinar Kayıt Formu Ticari İletişim KVK Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun") uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak PCI Yazılım Danışmanlık ve Organizasyon Limited Şirketi ("Şirket" veya " Diyetkolik") tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

www.diyetkolik.com/webinar/ adresinde yer alan Etkinlik Kayıt Formu’nu doldurarak vermiş olduğunuz adınız, soyadınız, telefon numaranız, e-posta adresiniz ve eğitim bilgilerinizi (“kişisel verileriniz”)tarafınıza elektronik ticari ileti iletilmesine açık rızanızı vermeniz halinde işbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenebilecektir.

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşlenmektedir?

Kişisel verileriniz, reklam, kampanya, promosyon, tanıtım, memnuniyet ve iyileştirme çalışmaları, pazar araştırması ve pazar analizleri süreçlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, kişiye özel pazarlama ve iletişim faaliyetlerin yürütülmesi amaçlarıyla ve Diyetkolik’in bu amaçlarla tarafınıza e-posta, SMS/MMS, Whatsapp, telefon ve diğer iletişim kanalları aracılığıyla iletişime geçmesi amacıyla işlenmektedir.

3. Kişisel Veriler Kimlere Hangi Amaçla Aktarılabilir?

Kişisel verileriniz tedarikçilerimize, gerekmesi ve talep edilmesi halinde kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere 6698 sayılı Kanun'un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4. Kişisel Veri Sahibinin Hakları Nelerdir?

6698 sayılı Kanun kapsamında kişisel veri sahipleri;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, diyetkolik.com adresinde yer alan Başvuru Formu aracılığıyla Diyetkolik’e iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde başvurularınız sonuçlandırılacaktır.

Reklamsız Kullan